Webshop + Cadeaubon →

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN  – DISCLAIMER

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Bar à Beauté en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Bar à Beauté is een schoonheidskliniek gespecialiseerd in huidverbetering, lasertherapie & permanente make-up. Zij beschikt tevens over een webshop, waarvan de voorwaarden tevens op de website terug gevonden kunnen worden.

Artikel 2. Verplichtingen van Bar à Beauté

  • Bar à Beauté staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
  • Bar à Beauté zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
  • Bar à Beauté zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
  • Bar à Beauté zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
  • Bar à Beauté voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
  • Alles wordt binnen de Europese en Belgische toepasselijke richtlijnen opgevolgd door Bar à Beauté. Zowel qua hygiëne als steriele materialen vermeld in ResAp (2008), het KB van 25 november 2005. Het advies van de HGR 8631 (2011) wordt in de praktijk toegepast.

 

Artikel 3. Verplichtingen van de klant

  • De klant dient alle gegevens aan Bar à Beauté te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
  • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Bar à Beauté op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
  • De klant dient zich in Bar à Beauté te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Bar à Beauté het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot Bar à Beauté te weigeren.

 

Artikel 4. Betaling

  • Bar à Beauté vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website, webshop en in de vestiging.
  • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
  • De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Bar à Beauté op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

 

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

  • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval minstens 24 uur vooraf aan de afspraak.
  • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Bar à Beauté het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
  • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Bar à Beauté de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

 

Artikel 6. Garantievoorwaarden

  • Bar à Beauté biedt de klant 14 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
  • Deze garantie geldt niet, wanneer:
  • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Bar à Beauté zijn aanbevolen.
  • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
  • De klant de producten niet volgens het advies van Bar à Beauté heeft gebruikt.
  • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Artikel 7. Klachtenafhandeling

  • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Bar à Beauté.
  • Bar à Beauté moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
  • Is een klacht gegrond, dan zal Bar à Beauté de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
  • Komen Bar à Beauté en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

Artikel 8. Beschadiging & diefstal

  • Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in Bar à Beauté beschadigt, dan heeft Bar à Beauté het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
  • Diefstal wordt door Bar à Beauté altijd direct bij de politie gemeld.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Bar à Beauté en de klant is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Boek een Beach Glow facial en ontvang een gratis oog-behandeling van €55

Verwen jezelf tijdens de maand juni met een Beach Glow facial naar keuze (regular-LED-therapeutisch masker) en ontvang onze regenererende oogbehandeling t.w.v. €55 volledig gratis. Dat is maximaal stralen!

Disclaimer

All content in this document is for general information purposes only. The “Before and After” images are unretouched images of actual patients who were treated with ZO® products. Results may vary. The information in this document is provided as a courtesy only, and is not intended or implied to replace the independent judgment or expertise of a treating physician, or to serve as a substitute for professional medical diagnosis or treatment.

The content of this document is provided without warranties of any kind, expressed or implied, including the accuracy of the information or implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. ZO Skin Health, Inc. and its officers, directors, and agents expressly disclaim responsibility and shall have no liability for any damages, loss, injury, or claims that result from reliance on the information in this document. Without limiting the generality of the foregoing, ZO Skin Health, Inc. shall not be liable for bodily injury, lost profits or any direct, indirect, incidental, special or consequential damages.